گالری عکس

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۲ ۱۷
طراحی ، ساخت و تست تابلو پنج سلول
تست پاور فرکانسی تابلو ۲۴KV پنج سلول
پاس کردن تمام آزمونها بدون خطا (آزمایشگاه اپیل)
تابلو نمونه تحت آزمون (اپیل)
تابلو بانک خازن
چنج آور اتوماتیک
تابلو توزیع ایستاده با قابلیت چنج آور
تابلو توزیع  باقابلیت چنج آور
تابلو توزیع استان تهران
تابلو تجمیع استان تهران
تابلو لوازم اندازه گیری تهران بزرگ